Stypendia szkolne

Do ubiegania się o stypendium szkolne jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawniony jest:

 1. Uczeń, który pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza kwoty:
 • dochód z sierpnia 2018 r.- 514,00 zł

     lub

 • dochód z września 2018 r.– 528,00 zł.
 1. Uczeń zamieszkały w Gorzowie Wlkp.
 2. Kto może złożyć wniosek:

- rodzic lub opiekun prawny małoletniego ucznia,

- pełnoletni uczeń,

- dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog szkolny.

 

ZASIŁKI SZKOLNE

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

- śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,

-nieuleczalna choroba rodziców lub pełnoletniego ucznia,

-ciężki wypadek powodujący uszczerbek na zdrowiu,

- pożar lub zalanie mieszkania.

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym-raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
 2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 530,00 zł.
 3. O zasiłek ten, można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tej formy pomocy.
 4. Warunkiem ubiegania się o zasiłek szkolny jest pobranie i złożenie stosownego wniosku u pedagoga szkolnego.
 5. Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek:

- rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia- po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły.

 

Wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego należy pobrać u pedagoga szkolnego. Realizacja w/w stypendium i zasiłku

do 15 września 2018 r.

Gabinet pedagoga szkolnego nr 118