Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne, to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sformułowane w oparciu o realizowany przez nauczyciela program nauczania. Sformułowanie wymagań polega na takim opisie czynności uczniów, aby ocena ich osiągnięć stała się możliwa.

Punktem wyjścia do formułowania wymagań jest podstawa programowa wyznaczająca cele kształcenia, osiągnięcia uczniów oraz zakres treści, których realizacja pozwoli je osiągnąć. Określa ona precyzyjnie, czego szkoła jest zobowiązana nauczyć ucznia o przeciętnych uzdolnieniach na każdym etapie kształcenia.

Oceniając osiągnięcia edukacyjne ucznia nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez niego programu nauczania, uwzględniającego tę podstawę. Wymagania edukacyjne dotyczą poziomów i konkretnych treści dla danego przedmiotu i są powiązane z kryteriami oceniania określonymi w Statucie IV Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.

Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty