Projekt „On-linowa edukacja”

Projekt „On-linowa edukacja”, to projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Osi 8. Nowoczesna edukacja,

Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej

do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji

w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów

o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT.

 

Celem głównym tego projektu jest wyposażenie gorzowskich szkół samorządowych realizujących kształcenie ogólne,

tj. szkół podstawowych i liceów, w tym szkół specjalnych, w sprzęt niezbędny do nauki na odległość.

Doposażenie szkół pozwoli zniwelować problem braku odpowiedniego, dla uczniów i nauczycieli,

sprzętu w sytuacji konieczności realizowania zajęć  w formie on-line.

W ramach projektu zakupiono  443 laptopy, 74 zestawy komputerowe, 527 zestawów oprogramowania biurowego,

30 tabletów oraz 15 monitorów interaktywnych. Wyżej wymieniony sprzęt, zgodnie z przeprowadzoną wcześniej diagnozą,

trafił do 18 szkół podstawowych oraz 7 liceów ogólnokształcących.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 898 719,27 zł, w tym 1 613 911,37 zł dofinansowano ze środków unijnych.