Konkurs Literacki

Konkurs Literacki  z okazji

100 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Organizator:

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów IV LO w Gorzowie Wlkp.
 2. Uczestnik powinien napisać pracę literacką w formie eseju lub rozprawki na temat: Czym jest dla mnie patriotyzm.
 3. Prace nie powinny przekraczać trzech stron tekstu formatu A4, obowiązuje czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza.
 4. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą imię i nazwisko twórcy oraz klasę.
 5. Złożone prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani nagrodzone w innych konkursach.
 6. Do pracy należy dołączyć zgodę rodziców / opiekunów na udział w konkursie
  i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)
 7. Prace należy złożyć u nauczyciela polonisty do 5 listopada 2018r.
 8. Złożone prace ocenia Jury powołane przez Organizatora zgodnie z kryteriami.

Temat i kompozycja:

Punktacja

nadanie pracy trafnego, intrygującego tytułu

0-1

ciekawe i oryginalne ujęcie tematu

0-3

podsumowanie nawiązujące do tematu pracy, niosące ze sobą przesłanie

0-2

cytaty zaczerpnięte z tekstów kultury

0-1

trójdzielna kompozycja

0-1

układ graficzny (akapity, rozmiar czcionki 12, interlinia 1.5)

0-1

Język, styl i zapis:

dostosowanie stylu do treści i formy wypowiedzi

0-3

poprawność językowa

0-3

poprawność ortograficzna

0-3

poprawność interpunkcyjna

0-1


Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 1. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły do dnia 11 listopada 2018r.
 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do doraźnych celów związanych z konkursem przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Ponadto uczestnicy zgadzają się na opublikowanie prac przez organizatora konkursu. Organizatorzy nie zwracają złożonych prac.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu.