Historia szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego ma już ponad 30 letnią tradycję. Wcześniej w tym budynku mieściło się Studium Nauczycielskie. Szkoła jest zadbana i ma dobre warunki lokalowe, co umożliwia realizację planu lekcji w gabinetach przedmiotowych w godzinach 8.00 - 15.00. Dysponujemy dużym księgozbiorem bibliotecznym całkowicie skomputeryzowanym, czytelnią i czytelnią multimedialną, aulą, salą gimnastyczną, siłownią i dwiema pracowniami komputerowymi z dostępem do internetu.

Szkoła położona jest w centrum miasta w pobliżu (5 minut) dworca kolejowego i autobusowego, co ułatwia dojazd z każdej części miasta i innych miejscowości.
IV liceum od lat cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży, co powoduje, że co roku liczba kandydatów kilkakrotnie przewyższa liczbę miejsc w klasach pierwszych.
Popularność szkoły wynika nie tylko z jej lokalizacji, ale również, a może przede wszystkim z przyjaznej atmosfery, życzliwego stosunku nauczycieli do uczniów i osiąganych efektów dydaktycznych. Od lat tradycją szkoły są 100% promocje klasowe. Dzięki dobremu systemowi pracy w klasach maturalnych (w II semestrze młodzież uczęszcza tylko na wybrane przez siebie zajęcia z przedmiotów zdawanych na maturze organizowane w zespołach międzyklasowych) możemy pochwalić się 100% zdawalnością na maturze.

Z dobrymi wynikami nasi absolwenci z łatwością dostają się i studiują prawie na wszystkich uczelniach w kraju, a nawet poza granicami.

Szkoła nasza współpracuje ze szkołami partnerskimi z Włoch i Niemiec.

Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w przedmiotowych kołach zainteresowań, klubach dyskusyjnych oraz w zespołach sportowych i artystycznych.

Dobra atmosfera, życzliwy stosunek do młodzieży przekłada się na jej aktywność w życiu szkoły.

Aktywność młodzieży jest widoczna w pracy Samorządu Uczniowskiego, tworzeniu strony internetowej szkoły, ukazywaniu się gazetki "GŁOS PATIO".
Każde święto państwowe, szkolne czy związane z tradycją jest okazją do zaprezentowania się jednej z klas.

Ważnym elementem aktywności jest działalność naszej młodzieży na rzecz innych - wolontariat - np. współpraca z PCK, akcja "Góra Grosza", "Pola nadziei", Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, "Rodzina Rodzinie" na Boże Narodzenie, Koncerty charytatywne czy ostatnia kwesta uliczna na rzecz Hospicjum Św. Kamila.

W naszej szkole można osiągać dobre wyniki w nauce, być aktywnym społecznie i dobrze się bawić, począwszy od "Otrzęsin klas pierwszych" aż do Studniówki klas maturalnych i uroczystego pożegnania absolwentów.

 

W ramach programu unijnego "Uczeń menadżerem własnej wiedzy", uczniowie rozwijają swoje zainteresowania dziennikarskie, teatralne, sportowe, turystyczne i naukowe uczestnicząc np. w kołach biologicznym, chemicznym, matematycznym, języka łacińskiego, warsztatach dziennikarskich, spływie kajakowym, wycieczkach do Szczecina, Poznania i Warszawy.

Tradycje Szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące przejęło po Studium Nauczycielskim znaczną część tradycji, jednak po zaprzestaniu działalności SN powstała naturalna potrzeba wyboru nowego patrona szkoły i ufundowania nowego sztandaru. W wyniku plebiscytu przeprowadzonego wśród całej społeczności szkolnej, patronem szkoły ponownie został wybrany prof. Tadeusz Kotarbiński, a sztandar ufundowała Rada Rodziców. 28 maja 1997 roku odbyło się pożegnanie absolwentów i wręczenie świadectw dojrzałości połączone z uroczystym nadaniem imienia szkole i wręczeniem sztandaru. W uroczystości uczestniczyli: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., Kurator Oświaty oraz liczni zaproszeni goście, rodzice absolwentów, a także żona patrona - Janina Kotarbińska. Od tego momentu sztandar towarzyszy społeczności uczniowskiej Ronda we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych i miejskich a IV LO zrzeszone jest w Rodzinie Szkół im. Tadeusza Kotarbińskiego.  Co roku uczniowie klas pierwszych, na sztandar szkoły składają ślubowanie, po którym odbywają się otrzęsiny klas pierwszych. Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest przechodni Puchar Dyrektora IV LO. Pożegnanie absolwentów ma bardzo uroczysty charakter i od kilku lat odbywa się w auli AWF-u przy udziale zaproszonych gości i rodziców. Niecodzienność i podniosłość tej uroczystości podkreślają błękitne togi i birety (od 1998 roku), a także przekazanie sztandaru szkoły przez absolwentów uczniom klas młodszych. Najlepsi uczniowie otrzymują dyplomy, nagrody książkowe, statuetki z wizerunkiem patrona, a absolwenci z najwyższą średnią ocen zostają odznaczeni „złotą szarfą”.

Tradycja szkoły to także szereg innych imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski o charakterze mniej lub bardziej poważnym np. otrzęsiny klas pierwszych, Rondonalia czy dyskoteki okolicznościowe. Aktywność młodzieży jest widoczna przy tworzeniu strony internetowej szkoły, gazetki "GŁOS PATIO" a każde święto państwowe, szkolne czy związane z tradycją jest okazją do zaprezentowania się jednej z klas. Na stałe do szkolnego kalendarza zostały wpisane wycieczki klasowe m.in. do Zakopanego czy Londynu a także wymiany ze szkołami z Włoch I Niemiec.
Trudno sobie wyobrazić akcje charytatywne przeprowadzane w naszym mieście takie jak Góra Grosza, Pola nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Rodzina Rodzinie czy kwesty uliczne na rzecz Hospicjum Św. Kamila bez udziału uczniów IV LO. Przedstawiciele naszej szkoły aktywnie uczestniczą też w życiu Gorzowa poprzez pracę w  Młodzieżowej Radzie Miasta.
W naszej szkole można osiągać dobre wyniki w nauce, być aktywnym społecznie i dobrze się bawić, począwszy od otrzęsin klas pierwszych aż do studniówki klas maturalnych i uroczystego pożegnania absolwentów. Dzięki temu liceum przy rondzie od lat cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży, co powoduje, że co roku liczba kandydatów kilkakrotnie przewyższa liczbę miejsc w klasach pierwszych.
Popularność szkoły wynika nie tylko z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, ale także  z przejrzystego systemu kształcenia, przyjaznej atmosfery, życzliwego stosunku nauczycieli do uczniów i osiąganych efektów dydaktycznych. Słuchacze liceum mogą wybrać przedmioty rozszerzone i języki obce, które ich interesują. Od roku szkolnego 2009/2010 szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Dobre wybory – dobre studia”, zakładającą w pierwszej i drugiej klasie naukę wszystkich przedmiotów w zakresie podstawowym, natomiast przedmioty rozszerzone będą realizowane, po dokonaniu wyboru przez ucznia,  w klasie trzeciej, kiedy to najważniejsze jest przygotowanie do egzaminu maturalnego.  Choć możemy pochwalić się 100% zdawalnością na maturze, to nadal pracujemy nad doskonaleniem metod pracy i lepszymi wynikami uczniów. Dzięki temu nasi absolwenci z łatwością dostają się na wybrane uczelnie w kraju, a nawet poza granicami.